По-добро управление на човешките ресурси, по-здравословни и по-безопасни условия на труд и повече социални придобивки в "Самел-90" АД

 

Untitled

На 20.10.2021 беше сключен договор за предоставяне на БФП по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ между МТСП, МИГ Самоков и „Самел-90“АД по схема за БФП „BG05M9OP001-1.086 „МИГ Самоков - Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените“.

Срокът на изпълнение на договора е 9 месеца.

         Обща стойност на проекта:  307 963,92 ЛВ

в т.ч.

европейско     съфинансиране: 261 769,33 лв

национално съфинансиране:     46 194,59 лв

 

 

Проектни цели:

 

Главна цел: Подобряване на работната среда в "Самел-90"АД, чрез осигуряването на добри и безопасни условия на труд,  което от своя страна ще подобри качеството на работните места и ще рефлектира положително върху производителността на труда. 

 

Специфичните цели на проекта са следните:

  1. Намаляване на общия брой на болничните дни минимум с 20% през 2022 и 2023 година, в сравнение със същия сумарен брой през 2019 и 2020 г. с помощта на придобиването на нови колективни и лични предпазни средства и специално работно облекло, както и в резултат от подобреното социално-битово обслужване.

 

  1. Подобряване качеството на живот и труд в дружеството, чрез по-доброто социално-битово обслужване в „Самел-90“АД, изразяващо се в обновяване на част от оборудването и обзавеждането на стола за хранене.

 

  1. Запазване на благоприятната тенденция за недопускане на трудови злополуки и през следващите години.

 

 

 Проектни дейности:

 

  1. Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, подобряване професионалния и здравния статус на работниците и служителите в „Самел-90“ АД, осигуряване на средства за колективна защита;

 

  1. Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, подобряване професионалния и здравния статус на работниците и служителите, закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло;

 

  1. Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, подобряване професионалния и здравния статус на работниците и служителите и подобряване на социалния климат.

 

Очаквани резултати:

  1. Доставени и зачислени ергономични столове - 120 бр,
  2. Доставени и инсталирани вътрешни щори в Администрацията - 111 м²,
  3. Доставени и положени абсорбиращи кърпи в цех 050 Механичен,
  4. Доставени и монтирани газово-отоплителни уреди за цех Пиезокерамика и Ферити

        5. Доставени и монтирани газово-отоплителни уреди за цех Галваничен        6. Доставени и монтирани газово-отоплителни уреди за ПУЦ        7. Доставени и монтирани газово-отоплителни уреди за МТС склада        8. Доставени и монтирани врати пожароустойчиви- 2 броя        9. Доставена и монтирана аспирационна уредба в цех Пиезокерамика и Ферити      10. Доставена и монтирана аспирационна уредба в цех Инструментален      11. Ремонтиран под в цех "Бобинаж"- 220 м²      12. Доставени, раздадени и зачислени лични предпазни средства и специално работно облекло за работещите в „Самел-90“АД,      13. Закупени и монтирани градински пейки- 30 броя,      14. Закупени общо 40 броя столове за стаите за почивка,      15. Закупени общо 200 броя столове за кухненската столова,      16. Закупени общо 60 броя маси за кухненската столова,      17. Закупено специализирано кухненско оборудване

Искате да научите повече? Пишете ни на office@samel90.com или се обадете на телефон +359(0) 72 268 201